LYRICS

Music Lyrics: Sarkodie – Wo

Pinterest LinkedIn Tumblr


Y3n ko3 hw3
Nti sika uh ay3 din yi na wo bo obi apoo
Pono si )b3 uh manu apai sei poo
Bronya yi s3 wo nni kakra di3 a joo
Fine girl di3 wo nya bi gyi wo fa akpoo
Wo mmp3 me na wo p3 me sika kuaa di3 a doo
Forgetti me wei nu na k) ywi apio
Wo da su ti asi yi di3 da nyame asi oo
Me nya makoma su adi ama mani agyi oo
Girl bi i don’t like Tema rapper so
Wo kunu b3 dru fia na w’br3 ama ne boo
Community nine asa bi kra y3 fr3 nu too
Mu a mu w) doe anadwo yi mu blow
Wo b3 di mi sika na wo nda me uh a k) o
M3 hwa wo yawa bi a ama wo ani a draw o

Osikani ni sika d))su a )nshow
Y3 uh wyi a y3 wo back up kakra y3n suro
Nhyira k3si3 k) ma me wofa w) dibo
Nimafuo b3 ka s3 obibi y3 ogboo
Wo ma mbaa di wo sika wo y3 otoo
Rhyme nu ma shorty sesia nu 3nflow
Nti s3 me kem kas3 MO mo
Na me ywe ka s3 Go go
Fa twa su wo ywe a kas3 So wo
Anaa s3 Wo wo
Ohia b) wo aheenu s3 powder wo
Busia ama obi agyi wo car key wo
3ny3 hwi wo di3 gyai mu ma Alfa wo

RELATED:  Download Mp3: Francis Sampah – For You ft. Sarkodie

Obi di ne sika agyi wo wify wo
Nea )tai me ohia nka ne daakye wo
31st na kye uhnu pompo wo
S3sia di3 politics mati asi3
Nti nu next time y3p3 Ekua donko wo
Wo w3 bi na maa fr3 wo darling wo
WO uh nfa wo kra y3si sweet heart wo
Wo di3 b) wo uh musuo na wo uh ywi wo
Wo b3 ti y3 si ************** wo
Krom b3y3 d3 oo nti nu dressi wo
Bomodin na di asa na sweati wo
hwe b3n obaa nu na pressi wo
Oyimaa s3na w’b3n mi nu twerki wo, eazy oo

RELATED:  Music Lyrics: Olamide – Letter To Milli

twerki, twerki wo
wo di3 bomodin na twerki wo
Wo di3 to wobo na twerki wo
Oyimaa wo di3 bomodin na twerki wo
twerki, twerki wo
Mesi bomodin na twerki wo
Mesi to wobo na twerki wo
Bu hya me3 na to wobo na twerki wo
Write A Comment